Produkt

Twórz, publikuj i optymalizuj strony w intuicyjnym kreatorze “drag&drop”, bez znajomości kodowania

Przyspiesz proces tworzenia dzięki ponad 400 w pełni edytowalnym szablonom stron, pop-upów i sekcji

Śledź mikrokonwersje bezpośrednio w Dashboardzie i analizuj eventy za pomocą mapy wizualnej strony

Łącz się z ponad 170 integracjami, aby pracować szybciej, wydajniej i tak jak lubisz

Zwiększaj sprzedaż i konwersje dzięki ekspozycji produktów i płynnemu procesowi zakupowemu

Korzystaj z niezawodnej i bezpiecznej platformy, płynnie obsługującej miliony wizyt miesięcznie

Zasoby

Poznaj digital marketing! Dowiedz się, jak zwiększać konwersje na stronach i zaangażowanie klientów

Instrukcje konfiguracji i wskazówki, dzięki którym postawisz pierwsze kroki w Landingi i zoptymalizujesz swoje strony

Darmowy kurs dla twórców landing page’y! Zostań mistrzem stron docelowych i poznaj wszystkie ich sekrety

Masz pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Umów się na indywidualną rozmowę i odkryj, co może dać Ci nasza platforma

Art. 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Programu Afiliacyjnego przez Usługodawcę. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 12 listopada 2020 r.
 4. Użyte pojęcia w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Partner – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) bądź osoba fizyczna nie prowadząca działaności gospodarczej, która zarejestrowała się w Programie (konsument),
  2. Konto PartnerStack – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych platformy PartnerStack, dostępny pod adresem: https://dash.partnerstack.com/handshake,
  3. Platforma Landingi (dalej “Platforma” lub “Landingi”) – system dostępny poprzez Internet, działający pod adresem https://new.landingi.com,
  4. Konto Landingi – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Usługodawcy dla Klienta w ramach korzystania przez niego z Usługi.
  5. Klient – użytkownik internetu, który na skutek działań Partnera założył Konto Landingi oraz nie posiadał konta Landingi przed podjęciem działań przez Partnera,
  6. Usługodawca – Landingi Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Piwna 10, 44-100, NIP: 6762461659, REGON: 122774425, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000449404, z kapitałem zakładowym 10 950 zł wpłaconym w całości,
  7. Program – program organizowany przez Landingi, przeznaczony dla Partnerów, na zasadach opisanych w Regulaminie, polegający na powiększeniu bazy klientów Landingi,
  8. Regulamin – niniejszy regulamin,
  9. Prowizja – kwota naliczana Partnerowi w przypadku rejestracji konta Landingi i jego opłacenia przez Klienta.
  10. Cookies – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Partnera lub Klienta,
  11. Umowa – stosunek prawny, jaki powstaje między Usługodawcą a Partnerem w ramach niniejszego Regulaminu.
  12. Google Ads – system reklamowy Google pozwalający na wyświetlanie reklam tekstowych oraz graficznych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google. Zasady działania Google Ads znajdują się pod adresem URL: https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942?hl=pl,
  13. Microsoft Advertising – system reklamowy Microsoft pozwalający na wyświetlanie reklam tekstowych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek Bing oraz Yahoo!. Zasady działania Microsoft Advertising znajdują się pod adresem URL (tekst w języku angielskim): https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement#

Art. 2. Przystąpienia do Programu

 1. W celu zawarcia Umowy każdy zainteresowany uczestnictwem w Programie powinien założyć bezpłatne Konto PartnerStack w Programie Afiliacyjnym Landingi poprzez platformę PartnerStack.
 2. Przyjmuje się, że:
  1. Umowa zostaje zawarta w dniu, w którym osoba przystępująca do Programu zaakceptowała niniejszy Regulamin oraz regulamin platformy PartnerStack (dostępny pod adresem: User Terms of Service),
  2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie,
  3. Dane Partnera zapisane są na Koncie PartnerStack, a w przypadku ich zmiany Partner niezwłocznie powinien je zaktualizować. Dane te są obowiązujące dla Usługodawcy,
  4. Na czas trwania Umowy, Partner uzyskuje dostęp do Konta PartnerStack, w którym może przeglądać statystyki i zarządzać płatnościami Programu. Dostęp do panelu zarządzającego Programem może zostać wyłączony po wygaśnięciu Umowy (niezależnie od przyczyn wygaśnięcia).
 3. Landingi zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Programu lub usunięcia z niego Partnera bez podania przyczyny.

Art. 3. Zasada działania Programu

 1. W przypadku, gdy użytkownik internetu przejdzie na stronę https://new.landingi.com poprzez link Partnera (link afiliacyjny), nastąpi oznaczenie użytkownika Internetu identyfikatorem Partnera i zapisanie tej informacji w pliku Cookie na komputerze użytkownika Internetu. W związku z tym, użytkownik Internetu zostanie przypisany do Partnera:
  • do czasu wygaśnięcia ważności pliku cookie określonego przez PartnerStack,
  • do momentu, w którym użytkownik internetu przejdzie na stronę https://new.landingi.com poprzez link wygenerowany przez innego Partnera (wtedy użytkownik internetu zostanie przypisany do nowego Partnera. Partner otrzyma prowizję, jeśli jego link polecający to ostatni link, który osoba polecona kliknęła, aby założyć konto Landingi),
 2. W momencie, gdy użytkownik Internetu oznaczony identyfikatorem Partnera założy konto w Landingi i dokona płatności na rzecz Landingi, staje się Klientem od którego wpłat przysługują Partnerowi prowizje.
 3. Zabronione jest dokonywanie zakupu planu w celu uzyskania prowizji z własnego zakupu.
 4. Partner zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz powstrzymania się od:
  1. rozsyłania masowej informacji o Platformie do użytkowników Internetu (tzw. spam) przy pomocy dowolnego środka (e-mail, grupy dyskusyjne, komunikatory),
  2. umieszczania informacji o Platformie na stronach o charakterze “łańcuszka internetowego”,
  3. umieszczania niezamówionych informacji handlowych z powołaniem się na Platformę,
  4. używania domeny landingi.com oraz wszystkich subdomen tej domeny w działaniach reklamowych przy użyciu systemów reklamowych Google Ads oraz Microsoft Advertising,
  5. używania nazwy „landingi” w słowach kluczowych używanych w kampaniach prowadzonych przy użyciu systemów reklamowych Google Ads oraz Microsoft Advertising,
  6. błędnego używania nazwy „landingi” w linku afiliacyjnym (błąd w pisowni),
  7. podszywania się pod członka zespołu Landingi,
  8. doprowadzania klienta do kliknięcia w link w wyniku oszustwa,
  9. jakichkolwiek innych działań mogących negatywnie wpływać na reputację marki Landingi (zastrzegamy sobie prawo do określania takich działań).

Art. 4. Prowizja

 1. Partner otrzymuje Prowizję od przychodu netto wygenerowanego przez Klienta na podstawie cennika dostępnego na stronie http://landingi.pl/cennik. Usługi nie objęte tym cennikiem nie mogą stanowić podstawy do rozliczeń afiliacyjnych, chyba że strony postanowią inaczej w drodze odrębnej umowy.
 2. W przypadku zaistnienia wpłaty Klienta za korzystanie z Platformy na okres dłuższy niż miesiąc, prowizja będzie naliczana proporcjonalnie do liczby wykupionych miesięcy, w comiesięcznych odstępach czasu.
 3. Partner może zlecić wypłatę prowizji, jeśli osiągnie minimalny próg wypłaty określony przez PartnerStack.
 4. Partner nie może żądać Prowizji, gdy Klient zrezygnował z zawarcia umowy o dostęp do Platformy lub gdy z innych przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, umowa z Klientem nie została wykonana.

Art. 5. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed przystąpieniem do Programu na stronie https://landingi.com/pl/program-afiliacyjny-regulamin/ oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. O każdej istotnej zmianie warunków Umowy Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość w formie notyfikacji w Platformie lub/i na adres e-mail Partnera.
 4. W przypadku, o którym mowa powyżej, Partner ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Niezgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nierozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Partnera na świadczenie Umowy na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
 5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Programu nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana Prowizji stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero po wypłacie Prowizji realizowanej na podstawie Regulaminu – nowa Prowizja jest już realizowana zgodnie z nowym regulaminem.
 6. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa, jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze działań podejmowanych przez Partnera.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
 8. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 9. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (Alternative Dispute Resolution).
 10. Landingi zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Afiliacyjnego w całości bez konieczności podawania przyczyny.
 11. Niniejszy Regulamin nie zwalnia Partnera z obowiązku przestrzegania ogólnego regulaminu Platformy jak i innych zobowiązań, do których przestrzegania jest zobligowany na mocy prawa lub umów, które zawarł.

Regulamin programu partnerskiego jest dostępny do pobrania w formacie PDF tutaj:

To jak? Zaczynamy?

Dołącz do Programu Afiliacyjnego Landingi i zarabiaj na prowizjach!